Zmiany w przepisach dotyczących fotowoltaiki

Zmiany w przepisach dotyczących fotowoltaiki

We wrześniu 2020 roku została wprowadzona nowelizacja prawa budowlanego, która nakłada dodatkowe obowiązki na firmy z branży fotowoltaicznej. Jakie to obowiązki i czy należy się ich obawiać, więcej na ten temat powiemy w tym artykule.

Co mówi zapis w prawie budowlanym?

Art. 29 prawa budowlanego„4.

Nie wymaga decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,”

Jak zinterpretować zapis?

Z nowelizacji jasno wynika, że każda instalacja, której moc będzie większa od 6,5 kW, powinna zostać zgłoszona do organu PSP oraz musi zostać uzgodniona z odpowiednim rzeczoznawcą pod względem ochrony przeciwpożarowej. Warto doprecyzować, że mowa tutaj o mocy instalacji wynikającej z sumy mocy paneli fotowoltaicznych, a nie np. falownika.

Co to w praktyce oznacza?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że wprowadzona zmiana jest czymś nowym i nie określa jasnego postępowania. Nie przedstawiono żadnych konkretnych dokumentów ani ich wzorów. Jeszcze gorzej ta sprawa wygląda z punktu widzenia rzeczoznawców. W wielu przypadkach ludzie Ci zostają zobowiązani do odpowiadania za instalacje, z którymi nie pracują na co dzień i niejednokrotnie nie zostali odpowiednio w tym zakresie przeszkoleni. Takie uwarunkowania sprawiają, że uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej stają się sprawą rozpatrywaną indywidualnie i ciężko jest tworzyć gotowe dokumenty czy schematy postępowania.

Zajmując się tematem instalacji fotowoltaicznych, jesteśmy jednak w stanie dojść do pewnych wniosków i tym samym przedstawić odnośniki do tego, czego będziemy mogli się spodziewać podczas ustaleń z rzeczoznawcą.

Najważniejszym założeniem podczas projektowania systemu spełniającego obowiązujące wymogi, które warto przedstawić rzeczoznawcy, jest fakt, że w przypadku każdej instalacji o mocy powyżej 6,5 kW kategorycznie zabrania się wprowadzania części stało-prądowej do budynku bez możliwości rozłączenia jej na zewnątrz.

W praktyce chodzi o to, żeby takie instalacje posiadały dodatkowe rozłączniki na zewnątrz budynku tak, aby podczas wystąpienia pożaru była możliwość odłączenia strony DC. Warunek ten możemy również spełnić, instalując falownik z wbudowanym rozłącznikiem na zewnątrz budynku.

Podczas argumentowaniu rzeczoznawcy czynności, które uwzględnialiśmy na etapie projektowania i wykonywania instalacji warto wspomnieć również że:

– okablowanie zostało poprowadzone w sposób uniemożliwiający przetarcie izolacji, w odpornych na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne rurkach czy peszlach.

– kable solarne, jak i złączki zostały dobrane i zainstalowane tak, aby minimalizować ryzyko zwarcia do uziemienia i innych rodzajów zwarć.

– komponenty instalacji zostały dobrane do pracy z prądem stałym, a także z najwyższym możliwym napięcie i natężeniem.

– zastosowano ochronę poprzez zastosowanie komponentów spełniającą klasę II ochronności lub równoważnej izolacji.

– przewody uziemiające ramy modułów PV są uziemione i zostały ułożone równolegle w możliwie najmniejszej odległości z kablami solarnymi.

– powierzchnie wszystkich pętli okablowania są jak najmniejsze, w celu zmniejszenia napięcia indukowanego przez uderzenie pioruna.

Czym więc jest projekt urządzeń, o którym mowa w Art. 29 prawa budowlanego?

Przedstawione powyżej założenia to jedynie ułamek informacji, jakie warto przedłożyć w projekcie. Na ich podstawie można jednak dojść do wniosku, że projekt, o którym mówi prawo budowlane to nic innego jak zbiór czynności, które powinny zostać wykonane w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości z pracy systemu.


Sprawdź również wpis o: Jaką konstrukcję naziemną wybrać pod PV, jeśli ograniczeniem jest powierzchnia?